กลุ่มบริษัท ห้องอาหารสีฟ้า (SEEFAH RESTAURANT GROUP)

 บาท
Baht
ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาโปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน
Application Form is a part of consideration please fill this form completely

ประวัติส่วนตัว (Personal Background)

 ปี
Year
 ซม
cm
 กก
Kgs
คน

กลุ่มบริษัท ห้องอาหารสีฟ้า (SEEFAH RESTAURANT GROUP)

ประวัติการศึกษา Education Background

 • ระดับการศึกษา Education
 • ชื่อสถาบัน Name of Institute
 • จาก From
 • ถึง To
 • จังหวัด/Province
 • สาขา/Majority
 • ประถมศึกษา (Primary)
 • มัธยมศึกษา (Secondary)
 • อาชีวศึกษา (Vocational)
 • อนุปริญญา (Higher Vocational)
 • ปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 • อื่นๆ (Other)

ภาษา / Language

ไทย / Thai

การพูด
การเขียน
การอ่าน
การเข้าใจ

อังกฤษ / English

การพูด
การเขียน
การอ่าน
การเข้าใจ

อื่นๆ / Other

การพูด
การเขียน
การอ่าน
การเข้าใจ

กลุ่มบริษัท ห้องอาหารสีฟ้า (SEEFAH RESTAURANT GROUP)

ประวัติการทำงาน Employment History

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้ Personal other than relatives can be contacted

ในตำแหน่งงานที่ท่านทำต้องมีการค้ำประกัน Can you provide a guarantor ?

ในการปฎิบัติงานที่เป็นกะหมุนเวียนกันไป Can you work shift by shift ?

ในการปฎิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม Can you Rotate your working position ?

ภาพถ่ายผู้สมัครงาน / Job Seeker Photo

Upload Image

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดไม่ตรงกับความจริงนนั้น ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการว่าจ้างที่ตกลงนั้นถือเป็นโมฆะและสิ้นสุดทันที

Certify that all of the statements in this application are true and correct to the best of my knowledgeand any false information wilfully given shall be sufficient reason to dismiss me from the service.